štvrtok | 04. 06. 2020 | meniny: Lenka; zajtra: Laura | Voľby začnú za
Voľba prezidenta Slovenskej republiky
II. kolo    29. marec 2014
Váš ideálny
"kandidát X"
Gyula
Bárdos
Jozef
Behýl
Ján
Čarnogurský
Róbert
Fico
Viliam
Fischer
Pavol
Hrušovský
Ján
Jurišta
Andrej
Kiska
Milan
Kňažko
Stanislav
Martinčko
Milan
Melník
Helena
Mezenská
Radoslav
Procházka
Jozef
Šimko

REKLAMA

Jozef Behýl

občiansky kandidát
"NASTAL ČAS"

Kandidujúci za: občiansky kandidát
Vek: 57 r.
Vzdelanie: vysokoškolské
Univerzity Komenského PdFÚK Trnava 
Povolanie:
Zamestnanie: podnikateľ v oblasti obchodu a nehnuteľnstí
Rodina: ženatý, jedna dcéra
Vierovyznanie:

Boli to viaceré dôvody a za ostatných desať rokov som hľadal rôzne cesty a možnosti, prostredníctvom ktorých by som mohol zasiahnuť do politiky, buď prostredníctvom politickej strany, alebo výraznými občianskymi aktivitami. Najmä posledné desaťročie vývoja na Slovensku ma presvedčilo o tom, že po roku 1989 nebol záujem politických garnitúr, ktoré vznikali a z nich boli menované aj všetky vlády Slovenskej republiky, aby Slovensko bolo, hlavne pokiaľ ide o občanov, krajinou slobodných a spokojných ľudí.

Všetky privatizácie štátneho majetku, všetky voľby do NR SR a činnosť každej doterajšej vlády vykazovala obrovskú mieru korupcie, sprenevery, výpredaja hodnôt a podceňovanie občana Slovenskej republiky. Podceňovanie človeka, hazardovanie s jeho životom i budúcnosťou. Toto sú skutočné a pravé dôvody, prečo som po troch rokoch vystúpil zo strany SMER a dal sa na cestu občianskeho aktivistu a prečo som založil dve veľké platformy občianskych združení – Stálu konferenciu i Občiansky parlament (OZ).

Tieto občianske platformy združujú veľké množstvo občianskych združení, ktoré pracujú v oblasti sociálnej, zdravotnej, environmentálnej, kultúrnej, záujmovej a vzdelávacej. Aj zo strany zástupcov týchto organizácií vyšiel podnet ešte v decembri 2012 na moju kandidatúru, aby som kandidoval ako občiansky kandidát na prezidenta SR. V spoločenských organizáciách, ktoré vždy pracovali pre občanov, pracujem viac ako tridsať rokov. Musím však konštatovať, že s takou aroganciou štátnej moci a aj jej niektorých predstaviteľov, ako i veľkej časti zákonodarcov, ktorá sa prejavuje v súčasnosti, som sa ešte nikdy nestretol. Prostý človek, občan Slovenska, ten, ktorý je zakladateľ rodiny, ten, ktorý študuje na strednej alebo na vysokej škole, ten, ktorý niekoľko desaťročí pracoval pre Slovensko, dôchodca alebo zdravotne znevýhodnený, je dnes pre politické strany a štátnu moc zaujímavý len ako objekt majúci problémy a pre štát znamená iba nutné zlo.

Úcta k človeku, k vlastným občanom a vlastným voličom, je okamžite po voľbách pre politikov neznámy pojem. Občania nemajú ani inštitúciu, ani takého predstaviteľa štátu, ktorý by ich zastupoval a chránil, okrem hlavy štátu, ktorý je volený priamo nimi, teda občanmi Slovenska. Keby som mal v krátkosti zhrnúť odpoveď na túto otázku – prečo kandidujem na prezidenta – skúsim odpovedať jednou vetou:


Aby som pozdvihol občana na úroveň toho, kto rozhoduje a ponížil politika na úroveň toho, kto má slúžiť.

  • lepší život pre rodiny
  • morálna obroda spoločnosti
  • nová koncepcia spolupráce rodiny so školami
  • boj proti chudobe – viac práce pre ľudí
  • zdarma lieky pre deti a dôchodcov
  • podpora malého a rodinného podnikania
  • rozvoj poľnohospodárstva a potravinová sebestačnosť
  • jednotná sociálna politika v Európskej únii
  • budovanie občianskej spoločnosti – podpora mimovládneho sektora a práv menšín
  • menší počet poslancov NR SR – zmena volebného systému referendom

 

Osobné    údaje:    
Meno    a    priezvisko:    Jozef    Behýl    
Dátum    narodenia:13.03.1957    
Miesto    narodenia:    Trnava    
Rodinný    stav:    ženatý,    1    dcéra    
    
Vzdelanie:    
1972-1976    Gymnázium    J.    Hollého,    Trnava    
• Založenie    školského    časopisu    BLESK        a    vedenia    redakcie    časopisu    –    v    neskorších    rokoch    
časopis    vyhrával    celoslovenské    súťaže    stredoškolských    časopisov)    
• Aktívna    práca    v    oblasti    kultúry    a    športu    
• Stredoškolský    spevácky    miešaný    zbor    CANTICA    NOVA    –    vyhrával    medzinárodné    súťaže    vo    
svojej    kategórii,    člen    vedenia    zboru    
• Člen    vedenia    mládežníckej    organizácie    HUDOBNÁ    MLÁDEŽ    SLOVENSKA    –verejné    vystúpenia    
v    TV,    v    Humennom...    
    
1977-1982    Univerzita    Komenského    PdFÚK    Trnava    
• člen    mládežníckej    organizácie    SZM,    kultúrny    referent    vo    fakultnom    výbore    SZM,    predseda    
fakultného    výboru    SZM    (4    roky)    ---zástanca    práv    študentov    –    prieskumy    o    úrovniach    
prednášok,    seminárov,    organizovanie    SVOČ,    organizovanie    kultúrnych    a    športových    podujatí    
• člen    kolégia    dekana    a    člen    vedeckej    rady    fakulty    
• obhajovanie    práv    študentov    v    súvislosti    s    vojenskou    prípravou    a    presťahovaním    katedry    
vojenskej    prípravy    do    BA    (3-mesačný    štrajk    študentov)    
• uzatvorenie    dohody    s    Divadlom    pre    deti    a    mládež    v    TT,    spoluorganizovanie    premiérovych    
predstavení    za    účastí    vysokoškolákov    
• vedenie    Klubu    náročného    filmového    diváka    v    Trnave    (lektorská    činnosť),    spolupráca    
s    trnavským    klubom    mládeže    FORTUNA    
• organizovanie    výstav,    koncertov,    práca    v    celoslovenských    komisiách,    radách,    študentská    
vedecká    odborná    činnosť    (ŠVOČ)

Priebeh    zamestnania:    
1992-2013    podnikanie    v    oblasti    obchodu    a    nehnuteľností    
• Podnikateľské    aktivity    spojené    s    podporou    záujmových    činností    s    podporou    III.    Sektora    
    
1990-1993    Zväz    záujmových    združení,    občianske    združenia    zamerané    na    záujmy    mladej,    strednej    
a    staršej    generácie    
• založenie    Rady    mládeže    SR    
• založenie    Majetkovo    právnej    únie    Rady    mládeže,    delenie    majetku    po    bývalom    SZM    medzi    ČR    
a    SR    
• ZZZ    ---32500    členov    a    21    odborných    záujmových    sekcií    
• Prvé    kontakty    so    zahraničím    po    páde    totalitného    režimu    (    Rakúsko,    Maďarsko,    Bulharsko,    
Rumunsko,    Česká    republika)    
• Výstava    a    prezentácia    ľudových    tradícií    pre    zahraničných    Slovákov    žijúcich    v    Rakúsku    (Viedeň,    
kino    Urania)    
• Člen    prípravného    štábu    a    spoluzakladateľ    medzinár.    festivalu    Európskeho    ľudového    remesla    
(EĽRO)    Kežmarok    1991    
• Účasť    a    financovanie    medzinár.    kultúrnych        a    športových    podujatí    v    Španielsku    (folklór),    
Kostarika    (sálový    futbal),    USA    (moderný    tanec    BRALEN)    
    
1982-1989    SÚV    SZM    (MV    SZM)    Bratislava    
• v    tomto    období    1    rok    základnej    vojenskej    služby    
• oddelenie    vysokých    škôl    ----študentská    vedecká    odborná    činnosť    (ŠVOČ)    
                                                ----27    zväzov    zahraničných    študentov    
                                                ----Azúrový    program,    spolupráca    s    CKM    a    kontakty    na    zahraničné    
študentské    zväzy    (FIDES,    anglická    a    fínska    mládežnícka    organizácia)    
• organizácia    a    účasť    na    celosvetovom    mierovom    pochode    proti    APARTEIDU    (Štokholm-Viedeň)    
• organizátor    týchto    akcií:    výstup    na    Rysy,    Politická    pieseň    Martin,    Bojnický    festival    rockovej    
hudby,    filmový    festival,    Akademický    Prešov,    Akademický    Zvolen,    Úsmev    ako    dar,    prehliadky    
klubov    vedecko    technickej    činnosti    mládeže    (VTČN),    celoštátne    a    medzinárodné    súťaže    SVOČ,    
brigádnické    festivaly,        prehliadky    klubových    programov    a    pod....    
    
1976-1977    Okresné    osvetové    stredisko    Trnava,    Osvetová    beseda    Chtelnica    
• Organizovanie    kultúrneho    života    v    obci    Chtelnica    a    v    blízkom    okolí    
• z    najatraktívnejších    podujatí    –    Radošínske    naivné    divadlo,    vystúpenia    PUĽS-u,    súťaže    pre    
základné    a    stredné    školy    (literárna,    historická,        vedomostná    súťaž    z    trnavského    okresu,    
pomoc    pri    vedení    obecnej    knižnice,    súťaž    diskdžokejov,    založenie    mládežníckeho    klubu...

Politické    aktivity:    
2000    -2003    člen    strany    SMER    (obvodná    organizácia    BA    V    Petržalka    –    člen    predsedníctva)    
2003    oficiálna    žiadosť    o    vystúpenie    zo    strany    a    vrátenie    členského    preukazu    z    dôvodu    rozdielnych    
programových    názorov    oproti    pôvodnému    programu    SMER-u    
2004-2007    spolupráca    s    rozpadnutou    stranou    Sociálna    demokracia    (Dubčekova    strana)    
    
Občianske    aktivity:    
December    2012    oslovenie    dobrovoľníkmi        a    aktivistami    z    občianskej    platformy    SKTS    v    súvislosti    
s    možnou    kandidatúrou    na    základe    práce    ,    skúseností,    ľudských    a    morálnych    kvalít    ---    následné    
zvažovanie    ponuky    do    mája    2013    ---    rozhodnutie    s    podporou    väčšiny    III.    sektora    začať    zbierať    podpisy    
---zozbieraný    zákonný    počet    podpisov    ---    ohlásenie    kandidatúry    
2004-2008    založenie    platformy            
• Vytváranie    občianskych    štruktúr    združujúcich    sa    neskôr    do    občianskych    platforiem    NIRPaSK,    
SKTS,    OP    
• Založenie    tradície    Budenie    sitnianskych    rytierov,    Národný    poklad    Slovenska,    Beh    za    kaštieľ    
Rusovce,    Koniec    sveta    alebo    Nový    vek    (prednášky)    
• Účasť    na    konferenciách    VŠ    v    Banskej    Bystrici,    Bratislave    a    Trnave    
• Podpísaná    dohoda    s    SK8    a    Stálou    konferenciou    organizácií    tretieho    sektora    SR,    člen    
medzinárodnej    organizácie    pre    sociálny    rozvoj    ICSW    
• Podpísaná    dohoda    s    Univerzitou    M.    Bela    v    Banskej    Bystrici    a    Univerzitou    Cyrila    a    Metoda    
v    Trnave    
• Člen    Rady    vlády    pre    MNO    (predložených    35    projektov),    člen    Rady    vlády    pre    prevenciu    
kriminality,    člen    Hospodárskeho    a    sociálneho    výboru    SR    
• Predseda    spomenutých    občianskych    združení    
• Predseda    dozornej    rady    o.    z.    OP    
    
2006-2007    zakladanie    o.z.    Národný    inštitút    rozvoja    práce    a    sociálnej    komunikácie    (NIRPaSK)    ,    Stála    
konferencia    organizácií    III.    sektora    (SKTS),    Občiansky    parlament    (OP)    so    zameraním    na    4    základné    
oblasti    činnosti:    
• Sociálna    
• Enviromentálna    
• Záujmové    a    kultúrne    športové    aktivity    
• Vzdelanie,    mládež    a    veda    
• O.z.    OP    zameraný    na    celospoločenské,    občianske    aktivity,    občiansku    spoločnosť,    zachovanie    
demokratických    princípov    a    uplatňovanie    stratégie    otvoreného    vládnutia    
• Program    morálnej,    sociálnej,    hospodárskej,    ekonomickej,    kultúrnej    a    vzdelanostnej    obnovy    
krajiny    
    
1992    Projekt    vzniku    I.    chránených    dielní,    TT    kluby

Môj životný príbeh sa začal písať dávno pred mojím narodením... pre niektorých môže byť bežný, obyčajný... no vo mne zanechal mnoho
spomienok o ktoré sa s Vami chcem podeliť... vďaka tomu ma môžete lepšie spoznať, vžiť sa do mojich pocitov... 
Tak ako každá rodina, aj tá moja robila všetko preto, aby prežila. Ešte pred II. svetovou vojnou si môj otec otvoril v Trnave obchod so zmiešaným tovarom. Mal hlboké sociálne cítenie, pomáhal chudobným a mal tak ako každý svoje vízie, preto ho pomenoval „Budúcnosť“. Ľudia si tento názov veľmi rýchlo osvojili a otca začali prezývať „pán Budúcnosť“. Obchod doslova prežil aj II. svetovú vojnu, no osudnými sa mu stali 50-te roky, keď prišlo veľké znárodňovanie. Ľudia z takzvanej „Koburgovej kolónie“, ktorí tam žili aj pracovali boli na tom sociálne horšie ako niektorí ďalší obyvatelia Trnavy. A práve im otec pomáhal, keď nemali peniaze, tovar dostali aj bez toho, aby zaplatili... Mnohí si možno pomyslíte, čo je na tom, veď aj tak to potom museli zaplatiť. No z rozprávania svojho otca viem, že mnohí svoj dlh nemajú dodnes splatený. A práve títo ľudia počas znárodňovania ukazovali na môjho otca prstom a stali sa z nich veľkí straníci. Otec sa tak, ako každý znárodňovaniu bránil... a to ho stálo dva roky za mrežami a mnoho bolesti, ktorá poznačila osud celej rodiny... Vystriedal väznice v Sučanoch, Leopoldove a Ilave a s nálepkou politický väzeň kráčal svojim životom. Keď nastupoval do väzenia, doma nechal tehotnú manželku a dve dcéry, Annu a Helenu. Pekný úsmev svojho syna Janka nikdy neuvidel, nikdy ho neobjal, nepohladil... nestihol. Keď mal Janko jeden rok, dostal silný zápal pľúc, rodina bola bez peňazí, lieky boli drahé a choroba tak akútna, že nepočkala... a môj brat zomrel. Otec bol v tom čase ešte stále za mrežami. Otec si prácu po návrate z väzenia vyberať nemohol... a k tej pôvodnej by ho režim nepustil. Medzičasom sa narodila moja sestra Zuzana a na svet som prišiel aj ja. Rodina si myslela, že nič horšie ako smrť dieťaťa a otcove uväznenie už nemôže prísť... ako sa len vtedy mýlili. 60-te roky mi priniesli veľa bolesti a ovplyvnili celý môj život. Keď sa v jednu nedeľu moja milovaná mama vracala z kostola, zrazil ju na motorke opitý mladý muž. Paradoxne išiel z takzvanej „Koburgovej kolónie“, ktorá nám bola osudnou už v 50-tych rokoch, keď otec putoval za mreže. Smrť mamy pre mňa znamenala hroznú bolesť, v tom čase som mal len 7 rokov. Otec bol zdrvený, už nikdy sa neoženil a so stratou milovanej manželky sa nedokázal vysporiadať. Mal však deti a musel sa o ne postarať. Veľa pracoval, aby nás dokázal uživiť a domáce práce ostali na deťoch. Naučil som sa veľa, to obdobie dalo základ môjmu ďalšiemu smerovaniu. „Pán Budúcnosť“, ako volali môjho otca, v čase, keď pomenovával takto svoj obchod, ani len netušil, aká
bude tá budúcnosť krutá a neúprosná. Za najväčšiu životnú krivdu považujem súd s mladým mužom, ktorý na motorke zabil moju mamu. Nedostal žiadny trest a to ani napriek tomu, že bol na mol opitý a štyrom deťom zobral svojou nezodpovednosťou mamu. Už vtedy boli súdy nečinné a ja som to vnímal ako ľudskú krivdu, zlobu a veľkú nespravodlivosť. Vždy som bojoval proti zlu, ťažko sa mi pozeralo na chudobu
a vedel som, že čo nedokážem sám vlastnými silami, to nikto mi nedá. Moje detstvo a osud mojej rodiny dávno pred mojím narodením mi vždy ukazovali cestu, ktorou som kráčal najlepšie, ako som vedel. Vždy som sa zapájal do aktivít, ktoré som považoval za prospešné pre ľudí, s ktorými sa osud tiež zahrával. Som zástancom toho, že ľudia by si mali pomáhať. Doba je zlá, je veľa tých, ktorí potrebujú pomoc silnejších. A ja chcem stáť pri všetkých, chcem držať nad nimi ochrannú ruku, chcem im pomôcť, keď budú v núdzi, lebo sám viem, aké to je... Môj otec bol vždy mojím najväčším vzorom v práci, jeho morálne zásady a a prísnosť, boli silnou motiváciou, hybným motorom našich životov. Chcem byť prezidentom pre ľudí, chcem bojovať za „život s ľudskou tvárou“.

Mobil: 0948    335    567    
e-mail: info@jozefbehyl.sk  

Opýtajte sa pána Behýla

Jozef
Behýl
občiansky kandidát
Vyjadrite Vaše sympatie
vlastný web
facebook.com
youtube.com
blogspot.sk